Telefono numeris: +370-676-41155
Ar užpildykite žemiau esančią užklausos formą?
Mes nupirksime Jūsų miškąSkaityti daugiau

PRIVATUMO POLITIKA

I. Sąvokos:

 • Svetainė – miškų, medienos žaliavų prekybos ir miškotvarkos įmonės „MIŠKŲ PROJEKTAI“ svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.miskuprojektai.lt.
 • MIŠKŲ PROJEKTAI – UAB „Miškų projektai“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302644897, registruotos buveinės ir biuro adresas – Veterinarijos 23a, Vijoliai, 76310 Šiaulių rajonas, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@miskuprojektai.lt, telefono numeris +370 676 41155.
 • Vartotojas – bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, kuris naudojasi Svetaine.
 • Paslaugos – MIŠKŲ PROJEKTAI Svetainėje siūlomos su miško sklypų ir medienos produktų prekyba ir miškų vystymu susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje.
 • Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais MIŠKŲ PROJEKTAI bendradarbiauja, teikdama Paslaugas Svetainėje.
 • Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje.
 • Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, buvimo vieta, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 • Įstatymas – nacionalinis duomenų apsaugos teisės aktas.
 • Bendrieji reikalavimai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 • Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. Bendrosios nuostatos

 • Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie patvirtina sutikimą www.miskuprojektai.lt tinklalapyje dėl naudojamų slapukų, kai ją gauna elektroniniu paštu užsiprenumeravę naujienlaiškį, taip pat užsisakydami Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės.
 • Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai MIŠKŲ PROJEKTAI gauna asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas užsako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas bei atsiradus bet kokiems kitiems tarpusavio santykiams tarp duomenų subjekto ir MIŠKŲ PROJEKTAI. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia MIŠKŲ PROJEKTAI Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias MIŠKŲ PROJEKTAI neatsako. Taip pat MIŠKŲ PROJEKTAI norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad MIŠKŲ PROJEKTAI nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

 • Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio ar esant darbiniams santykiams su MIŠKŲ PROJEKTAI, yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, IP adresas. Išimtiniais atvejais gali būti renkama ir saugoma asmens kodas ir gyvenamoji vieta.
 • Naudojantis Svetaine į Vartotojo kompiuterį yra įrašomi Slapukai, skirti rinkti statistinei lankomumo informacijai, užtikrinti Paslaugų kokybę ir efektyvų naudojimąsi Svetaine. Detali informacija apie Slapukus yra automatiškai atnaujinama kartą per mėnesį sutikimų valdymo platformos CookieBot. Informacija apie slapukus ir Slapukų sąrašas:

 • Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti MIŠKŲ PROJEKTAI įrašyti slapukus spausdamas mygtuką„LEISTI VISUS“, „LEISTI PAŽYMĖTUS“ ar „TIK BŪTINI“ Svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje.
 • Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

IV. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

MIŠKŲ PROJEKTAI tvarko Asmens duomenis šiais tikslais:

 • Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdamas užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.
 • Efektyvaus Paslaugų, siūlomų Svetainėje, teikimo tikslais. MIŠKŲ PROJEKTAI rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
 • Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus, MIŠKŲ PROJEKTAI turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz., pažymėdamas atitinkamą laukelį varnele, užsisakęs naujienlaiškį ir kt.).
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais MIŠKŲ PROJEKTAI renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas. 

Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@miskuprojektai.lt.

V. Paskyros

MIŠKŲ PROJEKTAI Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes MIŠKŲ PROJEKTAI yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra MIŠKŲ PROJEKTAI Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos MIŠKŲ PROJEKTAI taikytinos taisyklės.

MIŠKŲ PROJEKTAI turi Paskyrą Facebook socialiniame tinkle.

VI. Asmens duomenų teikimas

MIŠKŲ PROJEKTAI informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

 • jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
 • teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis MIŠKŲ PROJEKTAI pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų numatytą tvarką.

VII. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

 • Vartotojas suteikia teisę MIŠKŲ PROJEKTAI rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą MIŠKŲ PROJEKTAI rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis bet kuriuo metu. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. MIŠKŲ PROJEKTAI, iš Vartotojo gavę tokį pranešimą, nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad MIŠKŲ PROJEKTAI turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 • Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti, kokius asmens duomenis MIŠKŲ PROJEKTAI surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į MIŠKŲ PROJEKTAI el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. MIŠKŲ PROJEKTAI įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 • Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į MIŠKŲ PROJEKTAI elektroniniu pašto adresu, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. MIŠKŲ PROJEKTAI įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 • MIŠKŲ PROJEKTAI asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus atvejus, kai šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas ir kai jie reikalingi duomenų tvarkymo tikslams, pvz. asmens duomenys yra naudojami užtikrinti Paslaugų teikimą.
 • Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis MIŠKŲ PROJEKTAI turi teisę laikyti neterminuotai: jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota, esant neteisėtai veikai, tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurių buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; jeigu MIŠKŲ PROJEKTAI yra gavę skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju; jeigu MIŠKŲ PROJEKTAI yra pastebėję atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus; esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
 • Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises, Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į MIŠKŲ PROJEKTAI el. paštu info@miskuprojektai.lt.

VIII. Asmens duomenų apsauga

MIŠKŲ PROJEKTAI užtikrina, jog Vartotojo pateikiami asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo. Taip pat užtikrina, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitinka nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2024 m. birželio 1 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti Svetainėje ir elektroniniu paštu.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2024-06-01.

+370-676-41155
UŽPILDYKITE UŽKLAUSOS FORMĄ DABAR Susisieksime per 24 valandas